کک و مک

عبارتست از لکه های قهوهای رنگ محدود به ناحیه صورت که معمولا در زمینه وجود فاکتورهای ژنتیکی بروز می کند و به صورت صفت غالب منتقل می گردد.
بیش تر در افراد با موهای قرمز بور و چشم آبی قابل مشاهده است.
تعداد ملانوسیت ها (سلول های حاوی رنگدانه پوست) در ضایعات، با تعداد ملانوسیت های پوست نرمال برابر است اما سلول های حاوی ملانین (رنگدانه پوست)  درشت تر و شبیه به سلول های افراد با پوست تیره هستند.
این ضایعات در اثر تابش آفتاب، ملانین سازی بیش تر و سریع تری نسبت به پوست نرمال دارند.
در بیوپسی (نمونه برداری) پوست فقط افزایش مقدار ملانین در زیر میکروسکوپ دیده می شود.

علائم بالینی: ابتدا در حدود 5 سالگی، ضایعات بصورت لکه های قهوه ای روشن در مناطق در معرض تابش آفتاب دیده می شود.
این ضایعات در ماههای تابستان افزایش اندازه و تعداد پیدا می کنند و در ماههای زمستان عکس این قضیه صدق می کند.در این افراد تعداد خال نیز بیش تر است.

درمان: درمان موثری برای این بیماری وجود ندارد.
استفاده از ضد آفتاب های موضعی تا حدودی سبب کاهش تعداد و اندازه ضایعات می شوند.

دکتر مهدیه گلستانی- مجله پزشکی مادز
منبع: درسنامه جامع پوست ایران