گروهي از محققان اسپانيايي با استفاده از نانوکانال‌ها يک روش سنجش ايمني ابداع کرده‌اند که مي‌تواند بدون نياز به آماده‌سازي نمونه، پروتئين‌ها را در کل خون فيلتر کرده و شناسايي کند.
آربن مرکوچي يکي از محققان موسسه تحقيقات و مطالعات پيشرفته کاتالان
(ICREA) مي‌گويد: اين اولين بار است که از نانوکانال‌ها براي شناسايي پروتئين‌هاي کل خون استفاده مي‌شود. حال يک ابزار ساده داريم که مي‌تواند از نانوکانال‌ها به طور همزمان هم براي فيلتر کردن و هم براي شناسايي پروتئين‌ها بهره ببرد.
اين محققان نتايج کار خود را به صورت آنلاين در مجله
Small منتشر کرده‌اند. آنها در اين مقاله توضيح داده‌اند که چگونه مي‌توان از نانوکانال‌هاي مسدود شده با نانوذرات طلا به‌عنوان ابزار ايمني‌شناسي بهره برد.
مرکوچي مي‌گويد: ابزار ايمني‌سنجي ما مي‌تواند بدون نياز به آماده‌سازي نمونه، پروتئين‌هاي کل خون را فيلتر و سپس شناسايي كند. اين کار با استفاده از غشاهاي نانوحفره‌اي يا نانوکانالي تغيير يافته با پادتن‌ها صورت مي‌گيرد. رسانايي اين غشاها براي شناساگر اکسيداسيون احيا(ردوکس) از طريق واکنش‌هاي ايمني‌شناسي اوليه و ثانويه با پروتئين‌ها و نانوذرات طلا تنظيم مي‌شود
.
يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بسترهاي نانوحفره‌اي اين است که مي‌توانند به‌عنوان فيلتر براي مولکول‌هاي زيستي بزرگ‌تر از قطر حفرات خود عمل کنند. اين دانشمندان همچنين دريافتند که مي‌توان انسداد نانوحفرات با نانوذرات طلا را از طريق رسوب دادن نقره بهبود بخشيده و بدين ترتيب انتشار شناساگر سيگنال‌دهنده را در طول کانال بيش از پيش کاهش داد
.
اين پژوهشگران براي بررسي کارايي اين ابزار از آن براي شناسايي نشانگر زيستي
CA15-3 که مرتبط با سرطان سينه است، استفاده کردند. آن‌ها توانستند ايمونوگلوبين و CA15-3 را به ترتيب با غلظت‌هاي 50 ng mL-1 و52 U mL-1 در شرايط مختلف شناسايي کنند.

منبع: ایسنا