عیوب ژنتیکی که خطر ابتلا به شایع ترین نوع سرطان خون در میان کودکان را افزایش میدهد، توسط دانشمندان بریتانیایی تعیین شده است.
گروهی از محققان در باره سرطان گفتند که سه نوع عیب ژنتیکی خطر ابتلا به لوسمی در کودکان را بین سی تا شصت درصدافزایش می دهد.
اما آنها تاکید کرده اند که عوامل دیگر، مانند عفونت های کودکینیز ممکن است در ایجاد این بیماری نقش داشته باشند.
سازمان تحقیق در باره لوسمیدر بریتانیا گفت سرنخ هایی که این تحقیق جدید آشکار کرده ممکن است مراقبت های پزشکیرا بهتر کند.
لوسمی شایع ترین سرطان در میان کودکان است.
هر ساله تنها دربریتانیا پانصد مورد جدید لوسمی کودکان گزارش می شود. از این تعداد 85 درصدلنفوبلاستی حاد (Acute Lymphoblastic Leukaemia)، هستند.
دانشمندان بر اینباورند که احتمالا یک دلیل واحد برای ایجاد این بیماری در کودکان وجود ندارد بلکهآمیخته ای از عوامل باعث آن می شود که شاید از جمله آنها عوامل ژنتیکی موروثیباشد.
نتیجه حاصل از تحقیقات قبلی حاکی از آن بوده که احتمالا تغییرهای سلولی کهدر دوره جنینی رخ می دهد و همچنین جهش های دیگر ژنتیکی که ناشی از عفونت های شایعدوران کودکی است، در ایجاد بیماری دست دارند.
تازه ترین تحقیق با استفاده از فنآوری میسر شده است که اجازه می دهد کل دی ان ای بیماری سرطان خون به دقت تحت بررسیقرار بگیرد تا مشخصه های عمومی این بیماری که در کودکان سالم مشهود نیست، رد یابیشوند.

خطر کم

با این که هر یک از سه عیب ژنتیکی با افزایش خطرایجاد بیماری ارتباط دارد اما خطر ابتلا به لوسمی در کودکان در کل همچنان کم است. پرفسور ریچارد هولستون، که این تحقیق را رهبری می کرده است، گفت: "یافته های تازهاولین مدرکی است که نشان می دهد ساختار ژنتیکی در خطر ایجاد بیماری لوسمیلنفوبلاستی حاد نقش عمده دارد. نتیجه این تحقیق همچنین درک ما از چگونگی ایجادبیماری را افزایش می دهد."
همکار او، پرفسور مل گریوز، گفت: "والدین و عموم مردمنباید فکر کنند که نتیجه گیری های جدید به این معنی است که لوسمی ناشی از یک تصادفدر ژن های موروثی است."
او گفت: "خطر ژنتیکی فقط یک جزء از عامل هایی است کهباعث این بیماری می شود - پیدا کردن عواملی که شروع بیماری را باعث می شود همچناننقطه ثقل تلاش های دانشمندان است."
موسسه "تحقیق در باره لوسمی" بریتانیا کهبخشی از هزینه های این تحقیق را متقبل بوده است، گفت که یافته های تحقیق جدید "سرنخهای مهمی" را آشکار کرده است که ممکن است به درمان هایی بیانجامد که کودکان را "کمتر آزار" می دهد.

منبع: بی بی سی