مقادير طبيعي:

 بزرگسالان : 3.5-5 گرم بر دسي ليتر؛ 52% تا 65% پروتئين توتال .

     بچه ها :  تازه متولد : 2.9-5.4 گرم بر دسي ليتر. كودك كمتر از 7 سال :4.4-5.4 گرم بر دسي ليتر. بچه ها قبل از بلوغ: 4-5.8 گرم بر دسي ليتر.

توضيح:

آلبومين بيش از نصف پروتئينهاي سرم را تشكيل ميدهد.توسط كبد سنتز ميگردد. آلبومين فشار انكوتيك (اسمتيك) را كه براي حفظ مايع عروقي لازم است افزايش ميدهد. كاهش در آلبومين سرم باعث ميشود كه مايع داخل رگها به سمت بافت ها تغيير جهت دهد كه نتيجه آن خيز يا ادم است.

نسبت (A/G) ، محاسبه توزيع دو فركشن پروتئيني مهم يعني آلبومين و گلوبولين است. مقدار طبيعي نسبت (A/G)، 1.0<  است.مقدار نسبت بالا ناچيز شمرده ميشود،مقدار نسبت پايين در بيماريهاي كبدي و كليوي رخ ميدهد .الكتروفورز پروتئين دقيق تر از اين نسبت است و جايگزين آن شده است.


مشكلات باليني:


هايپوآلبومينمي:
 سيروز كبد، نارساي حاد كبد، سوختگي هاي شديد، سوء تغذيه شديد،پراكلامپسي،از كارافتادگي كليه،عدم تحرك طولاني مدت ،سوء جذب،كوليتهاي زخم دار، بدخيميهاي  كراتين.

تاثير دارو: ويتامين ث، آسپرين، سولفوناميدها ، پني سيلين.


هايپرآلبومينمي:
دهيداتاسيون،استفراغ شديد،اسهال شديد. تاثير دارو: هپارين.


روش كار:

- منع غذا و مايعات لازم نيست

- 3 تا 5 ميلي ليتر خون وريدي را در لوله آزمايش سر-قرمز جمع آوري كنيد.

عوامل تاثير گذار:

برخي داروها باعث نتايج مثبت يا منفي نادرست ميشوند.


توجه:

زمانيكه آلبومين سرم پايين است آسيتها و ادم سطحي را بررسي كنيد.


قمریان
منبع: انجمن شيمي باليني آمريكا