مقادير طبيعي:

 بزرگسالان: 10-35 واحد بر ليتر؛4-36 واحد بين المللي بر ليتر در دماي 37 درجه.در جنس مذكر ممكن است قدري افزايش مشاهده شود.

  بچه ها: نوزادان: ميتواند تا دو برابر بيشتر از بزرگسالان باشد.

            نوزاد پيش رس:ممكن است قدري بيشتر از بزرگسالان باشد.

             كودكان: مشابه بزرگسالان.a

 توضيح:

ALT آنزيمي است كه اساسا در سلولهاي كبدي يافت ميشود و در تشخيص تخريب سلولهاي كبدي موثر است. همچنين در مقادير كم در قلب،كليه و عضله اسكلتي يافت ميشود. سطوح ALT سرم نسبت به آنزيم ترانس آمينار مشابه ،AST، ميتواند بيشتر باشد. در مورد التهاب حاد كبدي  و آسيب كبدي ناشي از مواد شيميايي  سطح سرمي ALT به 200 تا 4000 واحد بر ليتر مي رسد. ALT درتمايز بين يرقان ناشي از بيماري كبدي و يرقان هموليتيك بكار مي رود. در مورد يرقان، سطوح ALT سرم با منشاء كبد مي تواند بيشتر از 300 واحد باشد؛ درموارد خارج كبدي سطوح ALT ميتواند كمتر از 300 واحد باشد. سطوح ALT سرم معمولا پيش از ظهور يرقان افزايش مي يابد. سطح ALT غالبا با سطح AST بمنظور اهداف تشخيصي مقايسه ميگردد. درنكروز كبد و هپاتيت حاد ALT بطور مشخص از AST افزايش بيشتري دارد، در حاليكه AST درنكروز ميوكارديال(آنفاركتوس حاد ميوكارد) ، سيروز ، سرطان كبد ، هپاتيت مزمن ،و تجمع خون در كبد افزايش بيشتري دارد. سطح ALT در نكروز ميوكارديال طبيعي است يا قدري افزايش ميابد.سطح ALT نسبت به AST  درموارد كبدي آهسته تر به حالت طبيعي بر ميگردد.


مشكلات باليني:


كاهش سطح:
ورزش ،تاثير دارو: ساليسيلات .

افزايش سطح: بيشترين افزايش :هپاتيت حاد(ويروسي)،نكروز كبد(مسموميت شيميايي يا دارويي)

                    افزايش نسبي: سيروز، سرطان كبد،نارسايي احتقاني قلب،مستي ،الكليسم حاد.


تاثيردارويي
: آنتي بيوتيكها (كاربني سيلين،كليندامايسين،اريترومايسين،جنتامايسين،لينكومايسين،ميترامايسين، تتراسايكلين و اسپكتينومايسين)،مواد مخدر(كدئين،مرفين،مپريدين)،ضدفشار(متيل دوپا،گوانتيدين)،ديژيتالين ، ايندومتاسين،ساليسيلاتها ،ريفامپسين،فلوراسپام،پروپرانولول، ضد بارداريهاي خوراكي (پروژسترون-استروژن)،سرب،هپارين.


روش كار:

- 3 تا 5 ميلي ليتر خون وريدي را در لوله آزمايش سر-قرمز جمع آوري كنيد.از هموليز جلوگيري كنيد چراكه RBC ها غلظتهاي بالايي از ALT دارند.

- منع غذا و مايعات لازم نيست

عوامل تاثير گذار:

هموليز خون نتايج نادرست بدست ميدهد. آسپرين باعث كاهش و يا افزايش ALT سرم ميگردد.


توجه:

- افزايش سرمي ALT بالاي (2000<   واحد ) ميتواند نشان دهنده نكروز كبد ناشي از عوامل سمي يا هپاتيت حاد ويروسي باشد.

- ALT شاخص بهتري براي آسيب كبد است و سطح آن نسبت به  AST درنكروز كبد و هپاتيت حاد بيشتر است.

- اگر كه يرقان وجود داشته باشد و سطح سرمي ALT طبيعي باشد يا تنها اندكي افزايش داشته باشد دليل يرقان كبد نيست.

 

قمریان
منبع: انجمن شيمي باليني آمريكا