اسيدفسفاتاز پروستاتي
مقادير طبيعي
:

بزرگسالان : 2.6 >  نانوگرم بر ميلي ليتر؛ 0-5 واحد بر ليتركه بر اساس روش بكار رفته متفاوت است؛ 0.2-13 واحد بين المللي بر ليتر.

توضيح:

آنزيم اسيد فسفاتاز در غده پروستات و مايع مني در غلظت بالا يافت ميشود، نيز در مقاديرخيلي كمتر در مغز استخوان، RBC،كبد و طحال هم وجود دارد. در سرطان پروستات بيشترين افزايش سرمي ACP رخ مي دهد.در شروع هايپرتروفي پروستات (BPH) سطح ACP بالاي مقدار طبيعي است. سطح افزايش يافته آلكالين فسفاتاز ممكن است منجر به سطح سرمي كاذب بالاي ACP شود.

مشكلات باليني:

كاهش سطح:  سندرم داون، تاثير دارو: فلورايد،اگزالاتها،فسفاتها،الكل.

افزايش سطح: كارسينوماي پروستات ،مولتيپل ميلوما،بيماري پاژه،سرطان ريه و استخوان،BPH،آنمي داسي شكل،سيروز،نارسايي مزمن كليه،هايپرپاراتيروئيديسم،آنفاركتوس ميوكارد.تاثيردارو: آندروژنها در زنان،كلوفيبرات(ATROMID-S).

روش كار:

- 3 تا 7 ميلي ليتر خون وريدي را در لوله آزمايش سر-قرمز جمع آوري كنيد.

- از هموليز بايد جلوگيري شود و نمونه سريعا به آزمايشگاه تحويل داده شود. ACP نسبت به حرارت و PH محيط حساس است . اگر نمونه در معرض هوا قرار گيرد يا در دماي اتاق رها شود بعد از يك ساعت فعاليت آن كاهش خواهد يافت.

- منع غذا و مايعات لازم نيست.

عوامل تاثير گذار:

هموليز نمونه خون ميتواند منجر به نتيجه غير دقيق آزمايش شود.

داروهاي خاص ميتوانند سطح سرمي ACP را كاهش دهند. قرار گرفتن نمونه در معرض هوا و دماي محيط.

توجه:

- خطر عفونت مرتبط با انسداد مجراي ادراري ناشي از نقص پروستاتيك.

- سطح بالاي سرمي ACP با سرطان متاستاتيك پروستات بوجود مي آيد.

- اگر بيمار طي 24 ساعت گذشته آزمايش پروستاتي داشته، بايد در برگه آزمايش ذكر شود،چراكه ماساژ پروستات يا لمس آن ميتواند منجر به افزايش ACP سرم شود.

 

قمریان
منبع: انجمن شيمي باليني آمريكا