مقادير طبيعي:

بزرگسالان:  استون: بشكل نيمه كمي: منفي (كمتر از 1 ميلي گرم بر دسي ليتر)

                           بشكل كمي : 0.3-2 ميلي گرم بر دسي ليتر،51.6-344 ميكرومول بر ليتر

                كتونها : 0.5-4 ميلي گرم بر دسي ليتر

كودكان:  نوزاد تا يك هفته :اندكي بيشتر از بزرگسالان. نوزادان بيش از يك هفته:همانند بزرگسالان.

توضيح:

اجسام كتوني شامل سه تركيب استون، بتا هيدروكسي بوتيرات و استواستيك اسيد هستند كه از متابوليسم چربيها و اسيدهاي چرب پديد مي آيند.اجسام كتوني در اثر ديابت مليتوس كنترل نشده و سوء تغذيه شديد بوجود مي آيند كه در اثر آنها كاتابوليسم چربي بجاي كربوهيدارتها افزايش ميابد.در كتوزاسيدوز ديابتي، استون سرم50 < ميلي گرم بر دسي ليتر است. كتونها كوچكند و قابل ترشح در ادرار، بهر حال، افزايش ابتدا در پلاسما يا سرم و بعد از آن در ادرار ظاهرميشود. استون در پايش اسيدوز ايجاد شده بواسطه ديابت كنترل نشده يا قحطي مفيد است چراكه سطح سرم پيش از اينكه آزمايش ادرار (ACETEST) به سمت وضعيت طبيعي كاهش داشته باشد ،كم ميشود.

مشكلات باليني:

افزايش سطح: كتوز اسيدوز ديابتي، قحطي/سوء تغذيه،تهوع و استفراغ،ورزش ،حمله قلبي.

روش كار:

- 3 تا 5 ميلي ليتر خون وريدي را در لوله آزمايش سر-قرمز جمع آوري كنيد.

- منع غذا و مايعات لازم نيست.

عوامل تاثير گذار:

آلودگي ميتواند منجر به نتيجه مثبت كاذب گردد.

توجه :

- ر‍ژيم غذايي بيش از نياز بدن ميتواند منجر به پديد آمدن اجسام كتوني در خون شود.

- آسيب ديدن كلي بافت ميتواند منجر به كتوزاسيدوز گردد.

- افزايش سطح اجسام كتوني ميتواند در اثر رژيم غذاي پرپروتئين و كم كربوهيدرات پديد آيد. مصرف روزانه كمتر از 100 گرم كربوهيدرات از طريق جايگزين كردن متابوليسم چربيها( بمنظور تامين انرژي بدن )ميتواند منجر به كتوزيس شود.

- علائم و نشانه هاي كتوزاسيدوز ديابتي عبارتند از: تنفس سريع و عميق،بي قراري ،سرگيجه،بوي شيرين نفس،و سطح سرم استون 50< ميلي گرم بر دسي ليتر.

- معمولا ACETEST انجام ميگيرد و جواب آنهم مثبت است.

 

قمریان
منبع: انجمن شيمي باليني آمريكا