نتایج یک مطالعۀ بالینی نشان داده است ،مردانی که در رژیم غذایی روزانۀ خود زیاد چربی مصرف می کنند، میزان تولید و تراکم اسپرم در دستگاه تناسلی شان کمتر است.

تعداد و تراکم اسپرم درمردانی که رژیم غذایی آنها مشتق از 37 درصد یا بیشتر کالری حاصل ازچربی یا 13٪ یا بیشتر کالری حاصل ازچربیهای اشباع باشد، حدود 40٪ کمترازمردانی است که کمترچربی مصرف می کنند . صحت ارتباط این دو عامل پس از کنترل شاخص توده بدنی (BMI) افراد و بررسی دیگرعوامل محیطی، بیش از پیش ثابت شده است.

محققان درگزارشی آنلاین درHuman Reproductionاعلام کردند که مصرف بیشتر اسیدهای چرب omega-3 به بالا رفتن کیفیت اسپرم از لحاظ ریخت شناسی منجر می شود .

جیل آتامن ، مدیرداخلی مرکز پزشکی دارتموث-هیچکاک درلبنان ویکی از نویسندگان این پروژه، تأکید کرد:« باتوجه به محدودیتهای مطالعۀ اخیر، واقعیت آن است که این تجزیه وتحلیل مقطعی است. این اولین باری است که گزارشی دربارۀ ارتباط بین چربی در رژیم غذایی وکیفیت منی تهیه شده است . بنابراین آزمایش و تحقیق بیشتر بر این یافته ها در آینده ضروری است».

نویسندگان این تحقیق نوشته اند که عوامل بسیاری در شیوه های متفاوت زندگی با ناباروری مردان در ارتباط است. ازجمله: سیگارکشیدن، استفادۀ زیاد ازماریجوانا، مصرف الکل، مصرف کوکائین و قرارگرفتن بیضه ها درمعرض گرما. تعداد کمی ازمطالعات به بررسی تاثیر رژیم غذایی بر پتانسیل باروری مردان پرداخته اند.

آنها درادامه افزودند، برخی شواهد نشان داده اند که بعضی ازمواد غذایی خاص بر کیفیت منی تاثیر می گذارد ومطالعات انجام شده برحیوانات نشان داده اندکه وجود چربی در رژیم غذایی بر باروری جنس نراثردارد.

آتامن و همکارانش دامنۀ این تحقیقات دامی را گسترش دادند و بر روی انسان ها مطالعه کردند. 99 مرد در این مطالعۀ اخیر دربارۀ تأثیر عوامل محیطی بر باروری شرکت کردند. همۀ این مردان اطلاعات کاملی از کیفیت رژیم غذایی و منی خود را در اختیار محققان قرار دادند.

محققان با استفاده از کروماتوگرافی گاز به بررسی سطح اسید چرب دراسپرم و پلاسمای آن در23 نفر از داوطلبان پرداختند. و رژیم غذایی آنان را با استفاده از پرسشنامۀ بسامدغذایی (FFQ) ارزیابی کردند.

جمعیت داوطلب دارای میانگین سنی 36سال و 89٪ ازآنان مردان سفیدپوست بودند. علاوه براین، 71 درصد از این جمعیت اضافه وزن داشتند (25تا29.9BMI)،یا مبتلا به چاقی مفرط بودند (BMI ≥ 30) ،ودوسوم از آنان هرگزسیگار نکشیده بودند.

داوطلبان با توجه به مصرف میانگین کالری دریافتی طبق رژیم غذایی روزانۀ شان به سه دستۀ 26٪، 32٪ و 37٪ تقسیم شدند و میانگین مصرف روزانۀ چربیهای اشباع شده در این سه دسته به ترتیب  8٪، 10٪ و 13٪ بود.

نویسندگان این مقاله دریافتند که 41 تن از این مردان دارای پارامترهای اسپرم طبیعی هستند. درحالیکه تعداد اسپرم در 12 نفر دیگر کمبود( کمتر از 20 میلیون / میلی لیتر)،و در52 نفر میزان تحرک اسپرم ها کمتراز 50 درصد،ودر32 تن ( ریخت شناسی )مورفولوژی اسپر مغیرطبیعی بود.

تجزیه وتحلیل مقدماتی این مطالعه نشان داد که مصرف چربی (P = 0.01)،چربی اشباع (P = 0.02)،وچربی تک اشباع (P = 0.03) دررژیم غذایی با کم شدن تعداد اسپرم ها مرتبط هستند. و مصرف چربی (P = 0.01) ،چربی اشباع (P = 0.01)،وچربی تک اشباع (P = 0.02) با کم شدن تراکم اسپرم ها در ارتباط است .

افزایش مصرف امگا-3 (P = 0.003)، و امگا-6 ،اما به میزان کمتر، (P = 0.05) با بهبود مورفولوژی اسپرم در ارتباط است.

تجزیه وتحلیل خام این داده ها نشان داد که 5 درصد افزایش درمصرف چربی برابر با 18٪ کاهش درتعداد اسپرم است. و5 درصد افزایش مصرف چربیهای اشباع شده در کربوهیدرات ها، 38٪ کاهش درتعداد اسپرم را در پی داشت.

چون دراین مطالعه برخی محدودیت ها مشاهده می شد.ارزیابی FFQ آن رامستعد خطا دراندازه گیری دانسته است. مثلاً استفاده از وسائل یکبارمصرف برای تجزیه و تحلیل تراکم وتحرک اسپرمها ممکن است به برآورد کمترِغلظت منی در مردان مبتلا به الیگواسپر منجرشده باشد.

گروه ترجمه مجله پزشکی مادر، روژیار احقری
منبع: www.medpagetoday.com