آموزش اصول ایمنی و ارائه کمک های اولیه هنگام وقوع حادثه به دانش آموزان از وظایف اساسی مدرسه و خانواده می باشد.
به گزارش خبرنگار مجله پزشکی مادر ، بعد از خانواده ، مدرسه مهمترین نقش را در سلامت کودک دارد. دانش آموز در مدرسه علاوه بر یادگیری مهارت خواندن و نوشتن دانش ها ، نگرش ها و رفتارهای جدید را می‌آموزد.

دانش آموزان ساعات زیادی را در مدرسه هستند ، زنگ تفریح و زنگ ورزش و... که اگر زیاد بازی گوشی کنند می تواند برای آنها حادثه آفرین باشد. حادثه واقعه ای است برنامه ریزی نشده که در اثر خطای انسان ، بی دقتی او یا وجود شرایط غیر ایمن در محیط ایجاد می شود.

میزان بروز حوادث در محیط مدرسه به عواملی از جمله وجود ایمنی در مدارس، چگونگی نظارت مسئولین مدرسه به بازی دانش آموزان و آموزش دادن به دانش آموزان در محافظت از سلامت خود و اجتناب از کارهای خطرآفرین و آمادگی بدنی بستگی دارد.

نقش و وظایف مدرسه در پیشگیری از حوادث
برای حفاظت از دانش آموزان در برابر حوادث مختلف، عواملی باید مورد توجه قرار گیرد:

آموزش اصول ایمنی و ارائه کمک های اولیه هنگام وقوع حادثه به دانش آموزان از وظایف اساسی مدرسه می باشد.

آموزش رفتارهای مناسب برای پیشگیری از حوادث و انجام رفتارها از امور مهم در مدارس تلقی می شود. ایجاد فرهنگ ایمنی در خانه، مدرسه و جامعه باید بوسیله آموزش های لازم صورت گیرد.

رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی در طراحی و احداث ساختمان ها، تهیه وسایل و تجهیزات ایمن، ایجاد محیط سالم ، رعایت استانداردها ، نظارت بر استفاده و نگهداری تاسیسات و تجهیزات ، فراهم آوردن کمک های اولیه امدادی در هنگام بروز حادثه از اصول اساسی پیشگیری حوادث و کاهش زیان های احتمالی است.

پیشگیری و کنترل بیماریها ، انجام واکسیناسیون یکی از اقدامات اساسی است که اولیا و خانواده ها باید مد نظر داشته باشند.

خبرنگار مجله پزشکی مادر، مریم کریمی