غش يك بيهوشي كوتاه مدت است كه در نتيجه نرسيدن خون كافي ، در يك لحظه به مراكز عصبي (مغز) بطور موقت بوجود مي آيد - علت آن ممكنست شوك هيجاني , خستگي فرط , ايستادن طولاني , گرما , سو تغذيه , كم خوني , فقدان هواي تازه و غيره باشد - علائم آن معمولا پريدگي رنگ , پوست سرد و عرق دار , نبض ضعيف , تنفس سطحي و مردمك هاي گشاد است .

كمك هاي اوليه
لباسهايي را كه باعث كندي جريان خون مصدوم مي شوند آزاد كرده و مصدوم را به پشت بخوابانيد و پاهاي او را بالا آورده و اينكار را تا بهبودي نسبي او ادامه دهيد - در صورتيكه مصدوم دچار اختلالات تنفسي باشد از صندلي يا وسيله ديگري براي نگهداري پاهاي بيمار در وضعيت بالا استفاده كرده و خود تنفس مصنوعي را شروع كنيد - چنانچه جايي براي خوابانيدن بيمار نداريد او را روي صندلي نشانيده و سرش را بين زانوانش قرار دهيد , سعي كنيد هواي آزاد به بيمار برسد - اگر بيمار حين غش سقوط كرده است بايد مطمئن شويد كه جائي از بدن او صدمه نديده است.
پس از بهبودي نسبي , مصدوم را به حالت بهبودي بخوابانيد و در طول مداواي اوليه حرارت طبيعي بدن او را كنترل نمائيد
.

منبع : وب سایت بیابان ها و کویرها