در اثر پارگی و در رفتگی یکی از غضروفهای داخلی مفصل زانو ، زانو قفل می شود . این آسیب معمولا در ورزشکاران دیده می شود که بعلت پیچش پا در هنگامیکه زانو کاملا صاف شده است رخ می دهد . غضروف پاره شده از محل معمول خود یعنی سطوح بین مفصلی خارج شده و مانع حرکت طبیعی می شود .

ویژگیهای زانوی قفل شده عبارتند از:

* درد زانو

* صدای "ترق" بعلت پارگی غضروف

* تورم زانو

* عدم توانایی در خم یا راست کردن زانو

تذکر:

هیچگاه سعی در خم یا راست کردن زانو قفل شده نکنید .

در برخورد با این مصدوم نکات زیر را رعایت کنید :

1- زانو را سرد نمایید. (با گذاشتن قطعات یخ بر روی زانو(

2- داروی مسکن (آسپرین یا بروفن) به مصدوم بدهید.

3- مصدوم را با برانکار به بیمارستان ببرید.

منبع : وب سایت بیابان ها و کویرها