نحوه‌ استفاده‌ از باند رولي‌
در هنگام‌ استفاده‌ از باند رولي‌، اصول‌ زير را رعايت‌ كنيد:

بخش‌ رولي‌ باند («سر» باند» را موقع‌ كار رو به‌ بالا نگه‌ داريد (بخش‌ غيررولي‌، «انتها» ناميده‌ مي‌شود.)

روبه‌روي‌ مصدوم‌ و در سمت‌ آسيب‌ ديده‌ قرار بگيرد.

موقع‌ كار دقت‌ كنيد كه‌ قسمت‌ آسيب‌ ديده‌ در همان‌ وضعيتي‌ كه‌ پس‌ از باندپيچي‌ بايد قرار بگيرد، نگه‌ داشته‌ شود.

احتياط‌!

پس‌ از پايان‌ باندپيچي‌، گردش‌ خون‌ را در نواحي‌ پايين‌تر اندام‌ كنترل‌ كنيد. اين‌ مطلب‌ خصوصاً در مورد باندهاي‌ كشي‌ يا كرپ‌ اهميت‌ دارد چون‌ اين‌ باندها به‌ شكل‌ اندام‌ درمي‌آيند و در صورت‌ تورم‌ اندام‌، ممكن‌ است‌ فشار بيشتري‌ به‌ آن‌ وارد كنند.

1- دم‌ باند را پايين‌تر از محل‌ آسيب‌ بگذاريد. باند را دو دور به‌طور مستقيم‌ به‌ دور اندام‌ (از سمت‌ داخل‌ به‌ سمت‌ خارج‌) بپيچيد تا انتهاي‌ آن‌ را در محل‌ ثابت‌ كنيد .

2- باند را به‌صورت‌ چند دور مارپيچي‌ بپيچانيد. جهت‌ چرخاندن‌، از سمت‌ داخل‌ سطح‌ بالايي‌ اندام‌ به‌ سمت‌ خارج‌ آن‌ است‌؛ باندپيچي‌ را به‌ سوي‌ بالايي‌ اندام‌ به‌ پيش‌ ببريد. دقت‌ كنيد كه‌ هر دور جديد از باند، نيم‌ تا دو سوم‌ دور قبلي‌ را پوشش‌ دهد.

3-با يك‌ دور مستقيم‌، انتهاي‌ باند را محكم‌ كنيد. اگر باند خيلي‌ كوتاه‌ است‌، يك‌ باند ديگر را به‌ روش‌ مشابه‌ بپيچيد تا كل‌ ناحيه‌ آسيب‌ ديده‌ پوشانده‌ شود.

4-بلافاصله‌ پس‌ از اتمام‌ باندپيچي‌، گردش‌ خون‌ را در نواحي‌ پايين‌تر اندام‌ كنترل‌ كنيد . در صورت‌ لزوم‌، براي‌ برگشت‌ جريان‌ خون‌ باند را باز كنيد و مجدداً آن‌ را شل‌تر ببنديد.

باندهاي‌ آرنج‌ و زانو
باندهاي‌ رولي‌ را مي‌توان‌ به‌ منظور نگهداري‌ پانسمان‌ در محل‌ و حفاظت‌ از آسيب‌هاي‌ بافت‌ نرم‌ (مثل‌ كشيدگي‌ يا پيچ‌ خوردگي‌) در آرنج‌ و زانو به‌ كار برد. براي‌ اطمينان‌ از مؤثر بودن‌ باندپيچي‌، مفصل‌ را مختصري‌ تا كرده‌، سپس‌ باند را به‌ جاي‌ روش‌ استاندارد مارپيچي‌ ، به‌ شكل‌ « 8 » بپيچيد. جهت‌ باندپيچي‌ از سمت‌ داخل‌ سطح‌ بالايي‌ اندام‌ به‌ سمت‌ خارج‌ است‌. باندپيچي‌ را از هر دو سو به‌ اندازه‌ كافي‌ ادامه‌ بدهيد تا فشار يكنواختي‌ بر اندام‌ وارد شود.

1-اندام‌ آسيب‌ديده‌ را در وضعيتي‌ كه‌ براي‌ مصدوم‌ راحت‌ باشد و در صورت‌ امكان‌، همراه‌ با تا شدگي‌ مختصر مفصل‌ باشد، نگه‌ داريد.

2-انتهاي‌ باند را در سمت‌ داخل‌ مفصل‌ قرار بدهيد. باند را به‌ سمت‌ خارج‌ مفصل‌ برده‌، يك‌ دور و نيم‌ بچرخانيد تا انتهاي‌ باند، ثابت‌ و مفصل‌ پوشانده‌ شود.

3-باند را درست‌ به‌ بالاي‌ مفصل‌ و سمت‌ داخل‌ آن‌ برسانيد و آن‌ را يك‌ دور به‌ دور اندام‌ بچرخانيد به‌طوري‌ كه‌ نيمه‌ بالايي‌ باند مربوط‌ به‌ دور قبلي‌ را بپوشاند.

4-باند را از سمت‌ داخل‌ بازو به‌ پايين‌ مفصل‌ برسانيد. يك‌ دور قطري‌ در پايين‌ مفصل‌ بزنيد تا نيمه‌ پاييني‌ باند مربوط‌ به‌ اولين‌ دور مستقيم‌ پوشانده‌ شود.

هشدار!
باند را آن‌قدر محكم‌ نپيچيد كه‌ گردش‌ خون‌ اندام‌ مختل‌ شود .

5-باندپيچي‌ قطري‌ به‌ شكل‌ « 8 » را در بالا و پايين‌ مفصل‌ ادامه‌ بدهيد. هر بار با پوشاندن‌ تقريباً دوسوم‌ از دور قبلي‌، محدوده‌ باندپيچي‌ را گسترش‌ دهيد .

6- براي‌ پايان‌ باندپيچي‌، باند را دو دور به‌طور مستقيم‌ به‌ دور اندام‌ بپيچيد، سپس‌ انتهاي‌ باند را محكم‌ كنيد.

7- بلافاصله‌ پس‌ از پايان‌ باندپيچي‌ و سپس‌ هر 10 دقيقه‌ بعد از آن‌، گردش‌ خون‌ را در نواحي‌ پايين‌تر كنترل‌ كنيد. اگر باند را خيلي‌ محكم‌ پيچيده‌ايد، آن‌ را باز كنيد تا خون‌ جريان‌ پيدا كند و سپس‌ مجدداً باند را شل‌تر بپيچيد.

باندهاي‌ دست‌ و پا
باندهاي‌ رولي‌ را مي‌توان‌ براي‌ نگه‌ داشتن‌ پانسمان‌ها در محل‌ دست‌ يا پا و يا حفاظت‌ از مچ‌ پا يا دست‌ در آسيب‌هاي‌ بافت‌ نرم‌ به‌ كار برد. براي‌ وارد كردن‌ فشار بر تمام‌ محل‌ آسيب‌، باند حفاظتي‌ بايد به‌طور كامل‌ از محل‌ آسيب‌ فراتر برود. از روشي‌ كه‌ در شكل‌هاي‌ زير براي‌ باندپيچي‌ دست‌ ارايه‌ شده‌ است‌ مي‌توان‌ در مورد پا هم‌ استفاده‌ كرد؛ در اين‌ حالت‌، باندپيچي‌ را از قاعده‌ شست‌ پا آغاز كنيد و از پيچيدن‌ باند به‌ دور پاشنه‌ خودداري‌ كنيد.

1- انتهاي‌ باند را در سمت‌ داخل‌ مچ‌ و نزديك‌ به‌ قاعده‌ شست‌ قرار دهيد. باند را دو دور به‌ طور مستقيم‌ به‌ دور مچ‌ بپيچيد.

2-با شروع‌ از سمت‌ داخل‌ مچ‌، باند را به‌ صورت‌ مورب‌ از پشت‌ دست‌ به‌ ناخن‌ انگشت‌ كوچك‌ برسانيد.

3-باند را از زير انگشتان‌ طوري‌ عبـور دهيـد كـه‌ كنـاره‌ بـالايـي‌ آن‌ در تـماس‌ با قـاعـده‌ ناخن‌ انگشـت‌ اشاره‌ قرار بگيـرد. باند را به‌ دور شست‌ مصدوم‌ نپيچيـد.

4- بدون‌ پيچيدن‌ باند به‌ دور شست‌، آن‌ را به‌طور مورب‌ از پشت‌ دست‌ عبور داده‌ به‌ كناره‌ خارجي‌ مچ‌ برسانيد. يك‌ بار ديگر، باند را به‌طور مورب‌ به‌ دور مچ‌ و روي‌ دست‌ بپيچيد.

5-دورهاي‌ مورب‌ را به‌طور متوالي‌ تكرار كنيد. هر بار با پوشاندن‌ تقريباً دوسوم‌ از باند دور قبلي‌، محدوده‌ باندپيچي‌ را گسترش‌ دهيد. پس‌ از پوشيده‌ شدن‌ كامل‌ دست‌، باندپيچي‌ را با دو دور مستقيم‌ به‌ دور مچ‌ خاتمه‌ دهيد.

6-انتهاي‌ باند را محكم‌ كنيد. بلافاصله‌ پس‌ از باندپيچي‌، و هر 10 دقيقه‌ بعد از آن‌، گردش‌ خون‌ را در نواحي‌ پايين‌تر كنترل‌ كنيد. در صورت‌ لزوم‌، باند را باز كنيد تا جريان‌ خون‌ برقرار شود و سپس‌ مجدداً آن‌ را شل‌تر ببنديد.

باند لوله‌اي‌
اين‌ باندها عبارتند از رول‌هاي‌ پارچه‌اي‌ بدون‌ درز و لوله‌اي‌ شكل‌. دو نوع‌ باند لوله‌اي‌ وجود دارد: باندهاي‌ كشي‌ (براي‌ حفاظت‌ از مفاصلي‌ مثل‌ آرنج‌ يا مچ‌ پا) و گازهاي‌ لوله‌اي‌ (كه‌ براي‌ پوشاندن‌ انگشتان‌ طراحي‌ شده‌اند). اين‌ گازها با ابزار مخصوصي‌ كه‌ همراه‌ با باند وجود دارد، به‌ كار مي‌روند. گازهاي‌ لوله‌اي‌ براي‌ نگهداري‌ پانسمان‌ در محل‌ مناسب‌ هستند اما نمي‌توانند براي‌ كنترل‌ خونريزي‌، فشار كافي‌ اعمال‌ كنند. مراحل‌ زير، نحوه‌ كاربرد گاز لوله‌اي‌ را در انگشت‌ دست‌ توضيح‌ مي‌دهند.

احتياط‌!
نوارچسب‌ را به‌طور كامل‌ به‌ دور انگشت‌ نپيچيد چون‌ اين‌ كار مي‌تواند گردش‌ خون‌ را مختل‌ كند.

1-يك‌ قطعه‌ گاز لوله‌اي‌ را تقريباً به‌ طول‌ 5/2 برابر طول‌ انگشت‌ آسيب‌ ديده‌ برش‌ دهيد. تمام‌ طول‌ گاز لوله‌اي‌ را به‌ روي‌ ابزار مخصوص‌ بكشيد و سپس‌ به‌ آرامي‌ ابزار را به‌ روي‌ انگشت‌ مصدوم‌ بلغزانيد.

2-انتهاي‌ گاز را روي‌ انگشت‌ نگه‌ داشته‌، ابزار مخصوص‌ را به‌ آرامي‌ از مجاورت‌ نوك‌ انگشت‌ بكشيد تا لايه‌اي‌ از گاز به‌ روي‌ انگشت‌ باقي‌ بماند. به‌منظور بستن‌ و محكم‌ كردن‌ باند در انتهاي‌ انگشت‌، ابزار مخصوص‌ را دو بار (به‌ دور خود) پيچ‌ دهيد

3- در حالي‌ كه‌ گاز را در قاعده‌ انگشت‌ نگه‌ داشته‌ايد، به‌ آرامي‌ ابزار مخصوص‌ را روي‌ انگشت‌ (به‌ داخل‌ فشاردهيد تا يك‌ لايه‌ ديگر از گاز را سوار كنيد. پس‌ از اتمام‌ اين‌ كار، ابزار را از انگشت‌ خارج‌ كنيد.

4-با استفاده‌ از نوارچسب‌، گاز را در قاعده‌ انگشت‌ محكم‌ كنيد. گردش‌ خون‌ انگشت‌ را بلافاصله‌ پس‌ از باندپيچي‌ و سپس‌ هر 10 دقيقه‌ بعد از آن‌، كنترل‌ كنيد. از مصدوم‌ سؤال‌ كنيد كه‌ آيا در انگشتش‌ احساس‌ سردي‌ يا گزگز و مورمور دارد. اگر پاسخ‌ سؤال‌ مثبت‌ است‌، گاز را خارج‌ كرده‌، يك‌ بار ديگر آن‌ را شل‌تر ببنديد.

باندهاي‌ مثلثي‌
ممكن‌ است‌ اين‌ باندها را در بسته‌بندي‌هاي‌ استريل‌ در داخل‌ بسته‌هاي‌ كمك‌هاي‌ اوليه‌ پيدا كنيد. همچنين‌ مي‌توانيد با برش‌ دادن‌ يك‌ متر مربع‌ از پارچه‌اي‌ ضخيم‌ (مثلاً كتاني‌ يا پنبه‌اي‌) و يك‌ بار تا كردن‌ آن‌ در امتداد قطر، يك‌ باند مثلثي‌ بسازيد. از اين‌ نوع‌ باند مي‌توانيد به‌ روش‌هاي‌ زير استفاده‌ كنيد:

تا شده‌ به‌ صورت‌ يك‌ باند پهن‌ براي‌ بي‌حركت‌ كردن‌ و نگه‌ داشتن‌ اندام‌ يا محكم‌ كردن‌ آتل‌ يا پانسمان‌هاي‌ حجيم‌.

تا شده‌ به‌ صورت‌ يك‌ باند باريك‌ ، براي‌ بي‌حركت‌ كردن‌پا و مچ‌ پا يا نگه‌ داشتن‌ پانسمان‌ در محل‌.

برداشتن‌ مستقيم‌ از يك‌ بسته‌بندي‌ استريل‌ و تا كردن‌ آن‌ به‌ شكل‌ يك‌ لايه‌ پوششي‌ به‌عنوان‌ يك‌ پانسمان‌ استريل‌.

باز شده‌ و بدون‌ تا به‌ عنوان‌ آويز يا به‌منظور نگه‌ داشتن‌ پانسمان‌هاي‌ دست‌، پا و سر در محل‌.

نحوه‌ ساخت‌ باند تا شده‌ پهن
 -1يك‌ باند مثلثي‌ را باز كنيد و به‌صوت‌ مسطح‌ روي‌ يك‌ سطح‌ تميز پهن‌ كنيد . باند را به‌صورت‌ افقي‌ از وسط‌ تا كنيد تا نوك‌ مثلث‌ به‌ وسط‌ قاعده‌ برسد.

2- يك‌ بار ديگر در همان‌ جهت‌ قبلي‌، باند را از وسط‌ تا كنيد تا كناره‌ مربوط‌ به‌ نخستين‌ تا روي‌ قاعده‌ قرار گيرد. به‌ اين‌ ترتيب‌ باند مثلثي‌ بايد تبديل‌ به‌ يك‌ نوار پهن‌ شده‌ باشد.

نحوه‌ ساخت‌ باند تا شده‌ باريك
1-با تا كردن‌ يك‌ باند مثلثي‌، يك‌ باند تا شده‌ پهن‌ بسازيد.

2- باند را يك‌ بار ديگر از وسط‌ به‌ صورت‌ افقي‌ تا كنيد. اين‌ باند بايد به‌ يك‌ نوار پارچه‌اي‌ ضخيم‌، باريك‌ و بلند تبديل‌ شده‌ باشد.

نگهداري‌ از باندهاي‌ مثلثي
باندهاي‌ مثلثي‌ را تا زماني‌ كه‌ نيازي‌ به‌ آنها نداريد، از بسته‌بندي‌ خارج‌ نكنيد تا به‌ حالت‌ استريل‌ باقي‌ بمانند. همچنين‌ مي‌توانيد اين‌ باندها را مطابق‌ شكل‌هاي‌ مقابل‌ تا كنيد تا هميشه‌ آماده‌ مصرف‌ باشند يا به‌ سادگي‌ براي‌ مصرف‌ باز شوند

1-ابتدا باند مثلثي‌ را به‌ صورت‌ يك‌ باند باريك‌ تا كنيد. دو انتهاي‌ باند را به‌ وسط‌ برگردانيد.

2-تا كردن‌ دو انتها و برگرداندن‌ آنها به‌ وسط‌ را آنقدر ادامه‌ دهيد تا باند به‌ اندازه‌ مناسب‌ براي‌ نگهداري‌ برسد. باند را در محلي‌ خشك‌ نگهداري‌ كنيد.

گره‌ زدن‌
براي‌ محكم‌ كردن‌ باند مثلثي‌، هميشه‌ از گره‌ استفاده‌ كنيد. اين‌ روش‌ مطمئن‌ است‌، در نمي‌رود، باز كردن‌ آن‌ آسان‌ است‌ و به‌ حالت‌ مسطح‌ قرار مي‌گيرد و به‌ همين‌ جهت‌، تحمل‌ آن‌ براي‌ مصدوم‌ راحت‌تر است‌. از بستن‌ گره‌ در اطراف‌ يا مستقيماً روي‌ محل‌ آسيب‌ خودداري‌ كنيد. چون‌ اين‌ كار ممكن‌ است‌ براي‌ مصدوم‌ ايجاد ناراحتي‌ كند.

نحوه‌ گره‌ زدن
1-انتهاي‌ سمت‌ چپ‌ (تيره‌) را از رو و زير انتهاي‌ سمت‌ راست‌ (روشن‌) عبور دهيد.

2-دو انتهاي‌ باند را در بالاي‌ ساير قسمت‌ها نگه‌ داريد

3-انتهاي‌ سمت‌ راست‌ (تيره‌) را از رو و زير انتهاي‌ سمت‌ چپ‌ (روشن‌) عبور دهيد.

4-براي‌ محكم‌ شدن‌ گره‌، دو انتها را كشيده‌، سپس‌ آنها را در زير باند قرار دهيد.

نحوه‌ باز كردن‌ گره‌
1-يكي‌ از دو انتها و همان‌ سمت‌ از باند را محكم‌ بكشيد تا به‌ حالت‌ مستقيم‌ درآيند.

2-گره‌ را نگه‌ داشته‌، انتهاي‌ صاف‌ شده‌ را از داخل‌ آن‌ بيرون‌ بكشيد.