همچنانکه نوزاد رشد می‌کند و می‌آموزد که راه برود ، مهم است خانه‌تان را برای کودک نوپا ایمن و عاری از عوامل آسیب‌زا نگهدارید. 

برای این حفظ ایمنی کودک نوپا در خانه این نکات را رعایت کنید: 
از وسائل ایمنی مانند پوشش پریزها ، محافظ پنجره ، قفل قفسه و مانند آنها استفاده کنید.

با بسته نگهداشتن درها ، گذاشتن دروازه جلوی پلکان و نگهداشتن صندلی و نردبان دور از دست کودک نوپا از افتادن او جلوگیری کنید.

همه داروها و فراورده‌های پاک‌کننده خانگی را در کمدهای قفل‌شده و دور از دسترس کودک نگهدارید.

کودکتان را از آشپزخانه دور نگهدارید تا از سوختگی و سایر جراحات جلوگیری شود.

  منبع : سایت سیمرغ