تعریف به تشنج کودکان که در اثر افزایش ناگهانی دمای بدن رخ میدهد اطلاق میشود . خوشبختانه علی رغم تصوری که نسبت به آن درذهن والدین اغلب وجود دارد خطرناک نبوده وعوارض دراز مدت ندارد.

علائم درکودکی که قبل از آن کاملا طبیعی بوده یا مختصر سرماخوردگی داشته ودربسیاری موارد والدین از بیمار بودن او اطلاعی ندارند بروز تشنج بصورت حرکات غیر طبیعی چشمها یا ثابت ماندن آنها ودرموارد شدید ترکلید شدن دندانها وخروج کف از دهان وهمچنین بروز پرش دراندامها یا سفت شدن آنها توام با گریه یا ناله کودک واز دست رفتن هوشیاری ورها شدن ادرار کودک درمواردی ملاحظه میشود .تب دراین موقع حدود 39درجه سانتیگراد یا بالاتر است.کلید شدن دندانها ودشواری تنفس ورها شدن بی اختیار ادرارنیز ممکن است ملاحظه شود . گریه یا ناله واستفراغ وتهوع کودک محتمل می باشد .

تقسیم بندی تشنج تب رادرکودکان به دونوع ساده وشدید تقسیم مینمایند که شکل ساده معمولا کوتاهتر (کمتراز15 دقیقه) بوده ودر24ساعت بیش از یک باراتفاق نمیافتد.

نکته ها:
1- معمولا تشنج تب دراوایل بیماری تبدار رخ میدهد.
2- افزایش ناگهانی دمای بدن نسبت به شدت تب عامل مهمتردربروز تشنج میباشد.
3- از جمله عفونت های شایع که باعث تشنج تب می شود عفونت گوش میانی را می توان نام برد .
4- مهمترین عامل خطر در تشنج تب سن کودک می باشد،طبق آمارحدود 4%کودکان درسن بین 6ماه تا5سالگی دچار تشنج تب میشوند.

5- علی رغم این که تشنج تب به خودی خودنگران کننده نمی باشدولی به جهت تشخیص افتراقی باسایر عوامل ایجاد کننده تشنج در کودکان مانند مننژیت وانسفالیت اهمیت آن زیاد می باشد که لازم است کودک مورد بررسی های لازم آزمایشگاهی در اولین فرصت قرار گیرد.
6- ارتباطی بین صرع وتشنج تب به اثبات نرسیده ولی ممکن است اولین حمله صرع با تب همراه باشد .
7- نگرانی مهم بعد ازاولین وقوع تشنج تب تکرار آن است که طبق آمار در 30% موارد رخ میدهد.

پیشگیری مهمترین اقدام کاهش دادن تب میباشد که به وسیله درمان صحیح علت تب و در ابتدا با تجویز داروهای تسکین دهنده تب مانند استامینوفن و بروفن این امر لازم است انجام شود .
توجه از تجویز آسپیرین به عنوان مسکن تب در کودکان باید اجتناب نمود ودر شیرخواران کمتر از 6 ماه نیز بروفن نباید داده شود. بالاخره ذکر این نکته لازم است که کاهش تب لزوما مانع بروز تشنج نیست ولی ازعوامل مهم به حساب می آید.

دکتر احمد فشارکی - متخصص کودکان و نوزادان