ام گری  نیومن به عنوان یک روان درمانگر که  برای نوشتن کتابش در مورد عشق با بیش از 500 نفر افراد با وفا و خیانتکار مصاحبه کرده است، جوابش به این پرسش مثبت است. افرادی  که کمترین میزان انحراف را داشتند این چهار اصل را رعایت می کردند:

روزانه حداقل نیم ساعت را با همسر خود می گذراندند. نیومن میگوید: ممکن است که این کار فقط کنار هم نشستن روی مبل و تماشای تلویزیون باشد. این حداقل زمانی است که شادترین زوج ها با هم می گذرانند.

نقش مشوق را ایفا می کنند. مردان خیانتکار مکررا گفته بودند که  فکر می کردند که هرگز نمی توانند موفق شوند. بنابراین وقتی شریک شما کار اشتباهی می کند داد و بیداد راه نیندازید. به خاطر چیزهای کوچک از او تشکر کنید درنتیجه او حس خواهد کرد که قهرمان زندگی شماست.

خود را مجبور به شنیدن کنید. شکایت اصلی زنان بی وفا این بود که شوهرانشان به آنها گوش نمی دهند. مردان مهارت کمی در گوش دادن دارند . بنابراین این به شوهر خود بگویید: من فقط به پنج دقیقه زمان برای حرف زدن نیاز دارم و نه به نصیحت شنیدن. بنابراین او فقط روی شنیدن تمرکز می کند و نه حل مشکل.

واقعا به عصبانیت تان توجه کنید. نا موفق ترین زوج ها اغلب آنقدر بحث می کنند تا انرژی شان تمام می شود و سپس همان موضوعات بعد از گذشت دو هفته دوباره باعث جنجال می شود. البته موفق ترین زوج ها هم بحث می کنند اما سعی میکنند روش درستی پیدا  کنند که در آینده از بحث در مورد آن موضوع دوری کنند.

گروه ترجمه مجله پزشکی مادر، زهرا شریعتی
منبع: living.msn.com