آلبومين(سرم)

مقادير طبيعي:

 بزرگسالان : 3.5-5 گرم بر دسي ليتر؛ 52% تا 65% پروتئين توتال .

     بچه ها :  تازه متولد : 2.9-5.4 گرم بر دسي ليتر. كودك كمتر از 7 سال :4.4-5.4 گرم بر دسي ليتر. بچه ها قبل از بلوغ: 4-5.8 گرم بر دسي ليتر.

آلانين آمينو ترانسفراز(ALT)(سرم) - سرم گلوتاميك پيروويك ترانس آميناز(SGPT)

مقادير طبيعي:

 بزرگسالان: 10-35 واحد بر ليتر؛4-36 واحد بين المللي بر ليتر در دماي 37 درجه.در جنس مذكر ممكن است قدري افزايش مشاهده شود.

  بچه ها: نوزادان: ميتواند تا دو برابر بيشتر از بزرگسالان باشد.

            نوزاد پيش رس:ممكن است قدري بيشتر از بزرگسالان باشد.

             كودكان: مشابه بزرگسالان.a

آدرنوكورتيكوتروپيك هورمون(ACTH)(پلاسما) - كورتيكوتروپين ،فاكتور آزاد كننده كورتيكوتروپين(CRF)

مقادير طبيعي:

از ساعت 7 تا 10 صبح 8 تا 80 پيكو گرم بر ميلي ليتر؛ سطوح خيلي بالا در صبح زود رخ ميدهد.

ساعت 4 بعد از ظهر : 5  تا 30 پيكوگرم بر ميلي ليتر.

از ساعت 10 بعد از ظهر تا نيمه شب: 10 > پيكو گرم بر ميلي ليتر؛ كمترين سطح در زمان خواب رخ ميدهد.

اجسام كتوني ،استون(سرم يا پلاسما)

مقادير طبيعي:

بزرگسالان:  استون: بشكل نيمه كمي: منفي (كمتر از 1 ميلي گرم بر دسي ليتر)

                           بشكل كمي : 0.3-2 ميلي گرم بر دسي ليتر،51.6-344 ميكرومول بر ليتر

                كتونها : 0.5-4 ميلي گرم بر دسي ليتر

كودكان:  نوزاد تا يك هفته :اندكي بيشتر از بزرگسالان. نوزادان بيش از يك هفته:همانند بزرگسالان.

استامينوفن(سرم)

مقادير طبيعي:

بزرگسالانمقدار درماني : 31 -124 ميكرومول در ليتر، 5-20 ميكروگرم در ميلي ليتر

                                        ( در مقادير بيشتر از 200ميكروگرم در ميلي ليتر امكان مسموميت كبدي وجود دارد).

                 مقدار سمي : 30.5 ميكرومول بر ليتر ،  50 < ميكروگرم بر ميلي ليتر

بچه ها : همانند بزرگسالان.