جواب به سوالات عمومي در رابطه با سونوگرافی جنین

سوال : آیا اگر خانمي حامله، در 6-7 هفتگي سونوگرافي شد ولی قلب جنين ديده نشد، اين نشان دهنده یک مشکل است؟

جواب : خیر این  يك مشكل نيست –  رویت نکردن ضربان قلب جنين ، ممكن است به دلايلي مثلTIPPED UTERUS  - شكم فراخ و بزرگ يا درست نبودن تاريخ حاملگي يا LMP مربوط باشد. بهتر است ضربان قلب جنين را با روش ترانس واژينال در ابتداي حاملگي كنترل كرد.

مشاهده نشدن ضربان قلب در جنيني با CRL بيشتر از 5 ميليمتر، و بعد از 6 هفتگي جنين ، بايد مورد بررسي قرار گيرد. چون قلب او ديده نشده است.

سوال: چرا زمان سونوگرافي خانم ها ي حامله در مراكز مختلف، متفاوت مي باشد؟

جواب : اگر هر سوالي درباره كيسه جنيني – محل  پلاسنتا يا امكان عوارضي ديده شود، سونوگرافي ضروري بنظر مي رسد. زيرا سونوگرافي بايد وقتي انجام گيرد كه از نظر پزشكي لزوم داشته باشد.

خيلي از خانم هاي حامله احتياج ندارند، سونوگرافي بشوند. حد متوسط سونوگرافي در زمان حاملگي با سلامتي جنين و خانم حامله، بستگي دارد.


سوال : درچه زماني بايد سونوگرافي انجام بگيرد؟

جواب: اولتراسوند مي تواند در هر زماني از حاملگي انجام بگيرد و نتيجه آن بلافاصله روي مانيتور ديده شود.

سونوگرافي ترانس واژينال در ابتداي حاملگي، ممكن است مورد استفاده قرار گيرد ، و حاملگي خارج از رحم EP با ضايعات جفت (مولارپلاسنتا) را نشان بدهد .

ضمناًهيچ انجمن يا موسسه علمي تعداد خاص سو نوگرافي را در زمان حاملگي بطور منظم، توصيه نمي كند، براي اينكه تاكيد مي شود كه اولتراسوند در صورتي براي خانم حامله بايد انجام بگيرد كه از نظر پزشكي مشكلي وجود داشته باشد .

خيلي از خانم ها ي حامله سالم، احتياجي به سو نوگرافي ندارند .متوسط تعداد اولتراسوند ، بستگي به شرايط سلامتي خانم حامله و جنين دارد .سونوگرافي اضافي و جداگانه  فقط در صورتي بايد انجام گيرد كه  خانم حامله مشكوك به عارضه اي در رابطه با حاملگي است .


سوال : براي چه منظوري اولتراسوند انجام مي گيرد ؟

جواب : اولترا سوند يك روش تشخيصي است كه آنومالي ها و شرايط را در زمان حاملگي، بررسي و تشخيص مي دهد .

لازم است از آزمايش هاي ديگری مثل Triples tests-آمنيوسنتريس وكوريونيك ويلوزسمپل (e.v.s) برای تایید نتیجه سونوگرافی ، استفاده نمود تا تشخيص بارداري ارزش بيشتري داشته باشد .


سوال : دلایل انجام اولتراسوند در زمان حاملگي کدامند؟

جواب:

سه ماهه (تریمستر ) اول

1- زنده بودن جنين

2- سلامتي جنين Crown-rump-lentgh

3- اندازه گيري سن جنين بطريقه (C.R.L)

4- بررسي ضايعات جفت (مولارپلاسنتا) يا حاملگي خارج از رحم EP

5- آنومالي كيسه جنيني

سه ماهه دوم :

1- تشخيص مانفورماسيون هاي جنيني مثل سندروم داون (Down)درهفته 12-14

2- ودر هفته 18-20عيب هاي مادرزادي شامل تغييرات ساختماني ، تعداد جنين ، بررسي سن جنين و مطابقت با رشد آن ،آيا جنين داخل رحم مرده است ، بررسي حجم مايع آمنيوتيك كه آيا در حال افزايش يا كاهش  مي باشد.

(پلي يا اوليگوهيدرآمنيوس)- وسلامتي جنين Fetal well being

سه ماهه سوم:

بررسي محل جفت ، آيا جنين داخل رحم مرده است ،پرزانتاسيون جنين، حركات جنين ، بررسي عيب هاي رحم و لگن خانم  حامله.


سوال: سونوگرافي با اندازه گيري كيسه جنيني G.A ، چقدر سن حاملگي را بدرستي معلوم نمايد؟

جواب: با در نظر داشتن شرايط بيمار ، اندازه گيري مقدار هورمون خون و بررسي

L.M.P) The  Date  Of  Last  Menstrual  Period )

و در بعضي موارد نتيجه سونوگرافي روي هم رفته مي تواند سن جنین را تشخيص دهد. چون خيلي از خانم ها پريود مرتبي ندارند و سبب مي شود كه تاریخ دقیق حاملگي و سن جنین، بدرستي انجام نگيرد ؛ زنده نبودن اسپرم در زمان دخول كه 3 تا 5 روز قبل از تخمک گذاری انجام بگيرد، در نتيجه  موثر است.

تعیین تاريخ حاملگي با سونوگرافي، خيلي دقیق نيست Is  Not  Reliable) ) . بنابر اين سونوگرافي نمي تواند حاملگی را در 5 الي 7 روز اوليه، نشان بدهد.


سوال: در چه زماني سونوگرافي مي تواند جنسیت بچه را تشخيص بدهد؟

جواب:  بين 18-20 هفتگي جنین ،  می توان حاملگي چند قلويي، محل جفت ، يا عوارض  و نیز جنسیت جنین  را تعيين كنيم.

عوامل متعددی  چون نحوه قرار گرفتن جنين و زمان حاملگي  مي توانند در تشخيص جنسيت جنين موثر باشد .


سوال: آيا واقعا اولتراسوند ها يك امر ضروري براي سلامتي جنين قبل از تولد مي باشد؟

جواب : انجام سونوگرافی ، فقط وقتي لازم و ضروري است كه از نظر پزشكي مشكلي وجود داشته باشد.

براي خانم هاي بارداری كه مشكلي ندارند، سونوگرافي ضروري و لازم نيست.

دكتر عباس هنربخش- راديولوژيست
مجله پزشکی مادر