آخرین گزارش رسمی کشوری ثبت موارد سرطانی سال 1384


مجموعه حاضر ، اطلاعات جمع آوری شده موارد سرطانی از مراکز پاتولوژی در سال 84 از 41 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور ایران می باشد :
از تعداد کل 55853 مورد سرطان ثبت شده ، تعداد 31355 مورد آن مربوط به مردان و 24498 مورد مربوط به زنان بوده است .

صفحه7 از7