فرو رفتن خار در پوست

برای در آوردن خار ، اگر قسمتی از آن در بیرون پوست قرار دارد ، با استفاده از یک پنس آنرا بیرون آورید و محل را با آب و صابون بشویید.

اگر خار کوچک بوده و کاملا در زیر پوست قرار گرفته ، به روش زیر آن را در آورید :

1- با استفاده از شعله آتش ، یک سوزن را استریل کنید.

2- سعی کنید که یک سر خار را با استفاده از نوک سوزن بیرون بیاورید و سپس با یک پنس آنرا بیرون بکشید.

 

منبع : تبیان