چای سبز و کاهش ریسک سرطان پروستات


بر اساس مطالعاتی که توسط محققین زاپنی در طی سالهای   1990 الی 2004 بر روی پنجاه هزار مرد در سنین  69 - 40 انجام پذیرفته است، مشخص گردید کسانیکه در طول روز بیش از پنج فنجان چای سبز نوشیده اند میزان گسترش تومور پروستات خود را به نصف کاهش داده اند.

دانشمندان معتقدند که این اثر احتمالا بدلیل وجود ماده ای به نام کاتچینcatechin) )است که در چای سبز آزاد می شود وسبب کاهش ترشح هورمون پروستات (تستستورون) می‌گردد یا جلوی رشد سلولهای سرطانی پروستات را می گیرد.

منبع : سایت سیمرغ