تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد که با الهام از ساختار شان عسل می توان روزی سلول های عصبی صدمه دیده را به رشد واداشت و ترمیم کرد.
دانشمندان می گویند، خوشه های عصبی را می تواند در مجراهای این داربست شیمیایی گنجاند تا بخش های آسیب دیده به این ترتیب ترمیم یابند. این داربست با الهام از ساختار شان عسل ساخته شده است.

نتایج این کار تحقیقاتی که برگرفته از آزمایش بر روی رشته های عصبی موشها است، در مجله "تولید بیولوژیکی" منتشر شده است. پژوهشگران امیدوارند روزی بتوانند جراحت های نخاع را توسط این "داربست شیمیایی" معالجه کنند.

آسیب دیدن رشته های عصبی به طور مثال در پی یک سانحه تصادف می تواند به از دست دادن حس و توانایی تحرک در آن بخش از بدن منجر شود. معالجه و ترمیم رشته های عصبی آسیب دیده، کار دشواری است. امکان ترمیم رشته های عصبی به غیراز مغز ونخاع تنها در صورتی وجود دارد که بخش کوچکی صدمه دیده باشد.

این موم شیمیایی که دانشمندان از آن استفاده می کنند از ماده ای ساخته شده که پس از ترمیم رشته عصبی از نظر بیولوژیکی قابل تجزیه است. دانشمندان اکنون یافته های خود را روی موشها آزمایش می کنند تا ببینند بخش های صدمه دیده عصبی تا چه اندازه قابل ترمیم هستند.
دکتر فردریک کلایسن گفت: این فن آوری می تواند تحولی در زندگی افرادی ایجاد کند که از پیامدهای آسیب دیدگی رشته های عصبی رنج می برند.

فن آوری استفاده از ساختار شان عسل بخشی ازدرمان با داروهای احیا کننده است. به طور مثال پژوهشگران سعی می کنند تا با استفاده از این شان عسل شیمیایی و گنجاندن سلولهای انسانی در آن، نای یا مثانه جدیدی برای بیماران تولید کنند.

منبع: بی بی سی