ست جنرال ارولوژی

 

 

ردیف

مشخصات  کالا

تعداد

1

قیچی استاندارد مستقیم   5/18

1

2

قیچی مایو کرو    17

1

3

قیچی متسن بام – نلسون کرو    18

1

4

قیچی متسن بام – نلسون کرو    23

1

5

پنست استاندارد بی دندانه    16

1

6

پنست استاندارد بی دندانه    20

1

7

پنست استاندارد بی دندانه    25

1

8

پنست استاندارد با دندانه     16

1

9

پنست استاندارد با دندانه     20

1

10

پنست دو بیکی مستقیم        20

1

11

پنس موسکیتو هالستد مستقیم   5/12

2

12

پنس موسکیتو هالستد کرو     5/12

6

13

پنس کرایل مستقیم     14

2

14

پنس کرایل کرو       14

6

15

پنس بنگولا کرو      26

4

16

پنس روچستر پین مستقیم     20

1

17

پنس روچستر پین کرو     20

1

18

پنس کوخر مستقیم   2*1    16

2

19

پنس کوخر مستقیم   2*1    24

1

20

پنس جمینی (رایت انگل )     18

1

21

پنس جمینی (رایت انگل )     20

1

22

پنس رایت انگل لیهی (واسکولار )   23

1

23

پنس شان بکهاوس     13

8